مسئولیت پذیری در زندگی – مرضیه فربد

مسئولیت پذیری در زندگی – مرضیه فربد

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی
و هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمیدارد…

غالباً وقتی به مشکلی در زندگی برمی خوریم و یا زمانی که اتّفاق خاصّی برای ما پیش می آید و حالمان را بد می کند؛ سعی بر این داریم که دیگران را مقصّر بشماریم و دلیل حالِ بد و نامطلوب خود را دیگران و رفتار آنها بدانیم و به این صورت خود را به صورت ساختگی آرام کنیم.

پذیرش مسئولیّتِ تمام اتّفاقاتی که در زندگی تجربه می کنیم کار بسیارسخت و دشواری است. اکثر انسانها در مقابل این موضوع حالت تدافعی از خود نشان داده و برای دفاع از خود رفتارهای زشت و نامناسب دیگران را در ذهنِ خویش مرور می کنند.
اغلب بر این باور هستند که دیگران رفتارهای نامناسبی از خود نشان داده اندکه باعثِ خشم، نفرت، اضطراب، یأس و ناامیدی و یا احساساتی منفی در ما شده اند و ما واقعاً کارِ خاصّی انجام نداده ایم.
من نیز به مانند خیلی از شما در ابتدایِ درک چنین موضوعی بسیار تعجّب کرده و مقاومت از خود نشان دادم؛ که مگر میشود چنین چیزی را پذیرفت و علّت رفتارِ بد دیگران را در خودم جستجو کنم؛ امّا با کلّی درگیری درونی و ذهنی با خود و بررسی موضوع و آزمایشات عملی کم کم متوجّه این مسئله ی حیاتی در زندگی خویش شدم.
* دریافتم که اساسِ احساسات منفی و تفکّرات نامطلوبِ هر کسی بر اساس قانون شگفتی ساز خلقت؛ یعنی قانون جذب، بدون هیچ کم وکاستی به سوی خودش بازمی گردد.*

همچنین دریافتم که

 *اساسِ احساسات مثبت و تفکّرات مطلوب و سازنده ی هر کسی نیز بر اساس قانون شگفتی ساز خلقت؛ یعنی قانون جذب، بدون هیچ کم و
کاستی به سوی خودش بازمی گردد.*

اینجاست که به اهمیّت باورها و اعتقاداتی که در ناخودآگاهمان ثبت و ضبط  کرده ایم پی برده و ارزش خودشناسی و خودسازی برای ما بیشتر نمایان می شود. برای همین خیلی لازم و اساسی به نظر می رسد که جهت شناخت بیشتر خود و آگاه شدن از باورهای ذخیره شده در رایانه ی ذهنمان، به کنکاش و شناخت درون خود بپردازیم.
وقتی بیشتر بررسی کردم و در خصوص موضوعِ مسئولیّت پذیری جستجوی درونی و بیرونی نمودم؛ متوجّه شدم که می توان این مسئله را از ابعاد مختلفی بررسی کرد و به خاطر این تردیدها و سؤالات ذهنی که مرا درگیر خود کرده بود؛ به نتایج جالب و هدایتگری دست یافتم.

جنبه های مختلف پذیرش مسئولیّت زندگی

برای درک بهتر و بیشترِ قبول و پذیرش مسئولیّت زندگی خود باید آن را درابعاد مختلفی بررسی کرد تا به فهم درستی درباره ی این موضوع دست یابیم و به رشد و تعالی خویش کمک کنیم.
۱ – پذیرش مسئولیت از بُعد ذهنی و فکری
براساس قانون جاذبه؛ هر انرژی در این جهان، انرژی مشابه خود را جذب می کند و انرژی های شبیه به هم کنار یکدیگر جمع می گردند. افکار و ذهنیّات ما چیزی جز انرژی نیستند و آنها نیز بار مثبت و منفی خود را دارند. اگر درون ما آمیخته باشد به افکار و ذهنیّات منفی همچون ترس، خشم، نفرت، بدبینی، نگرانی و یا هر چیزی که احساسات ما را برمی انگیزد و حال روحی ما را دگرگون و نامساعد می سازد؛ قطعاً انرژیهای شبیه به خودش را جذب کرد و مادامی که درگیر این احساسات و افکار منفی باشیم، بی شک شاهد اتّفاقات، حوادث و اموری مشابه با نوع افکار درونیمان هستیم و گریزی از آن نیست؛ مگر اینکه آگاهانه تلاش نموده، احساسات خود را بهبود بخشیم و ذهن خود رادرگیر افکار مثبت وخوشایند نماییم تا به تدریج احساس درونی ما از حالت غم و اندوه و نگرانی به سمت شادی و انبساط خاطر متمایل گردد. باید انرژی های خویش را ارتقاء دهیم و به طور ارادی حرکتی رو به رشد در جهت تولید افکار مثبت و جذب انرژیهای قدرتمند کننده و خوشایند داشته باشیم.
اگر هیچ تلاش آگاهانه ای صورت نگیرد و مسئولیّت تغییر افکار و ذهنیّات خویش را به عهده نگیریم؛ به موجودی واکنش گرا تبدیل خواهیم شد که هر بادی از هر سو شروع به وزیدن بگیرد، ما را با خودش می برَد و ناآگاهانه خود را در اختیار شرایط و وقایع ناخواسته قرار می دهیم.

* قانون جهان ثابت و پابرجاست و این ما هستیم که با افکار و انرژی های درونی خود انتخاب می کنیم که چگونه از این قوانین استفاده نماییم. آیا به نفع خود و یا به ضرر خویش از این قوانین جاری در طبیعت بهرهمند می شویم؟*

۲ – پذیرش مسئولیت از بُعد انتخاب و تصمیم گیری
بی شک و بدون تردید همه ی ما در بُرهه های مختلف زندگی دست به انتخاب زده ایم و برای خود تصمیماتِ کوچک و بزرگی گرفته ایم. قطعاً بسیاری از این انتخابها و تصمیمات به نتایج خوب و راضی کننده ختم شده اند؛ امّا چه بسا تصمیمات و انتخابهایی در زندگی انجام داده ایم که از پایانِ کار و کسب نتیجه رضایت چندانی حاصل نکرده ایم و به دنبال شکست و نتایج نامناسب، دچار احساس بد و منفی شده ایم. معمولادر چنین شرایطی به دنبال کسی گشته ایم  که به نوعی او را مقصّر بشماریم و علّت نتیجه ی بدِ تصمیمات خویش را به او نسبت دهیم؛ و این بدترین ستمی است که به خود می کنیم.
در واقع در چنین مواقعی فرصتِ تغییرِ نوع نگاه و بررسی خطاها و اشتباهات را به خود نداده؛ فقط واکنش منفی نشان می دهیم و اجازه ی ورود به مسیرِ اصلی و حرکت در جادّه ی خوشبختی را به خود نمی دهیم. تصمیماتی توأم با احساس منفی، عجله، خشم، عصبانیّت و یا همراه با ترس،حسادت، رقابتِ ناسالم، حرص و طمع، یا سپردن اختیار زندگی و تصمیمات مهم و سرنوشت ساز خود به دست دیگران، به دلیل عدم شجاعت و جسارت و ترسهای درونی، قطعاً نتایجی مقبول به دنبال نخواهد داشت.
و این ما هستیم که خود را در چنین شرایط و موقعیّتی قرار داده ایم که با تفکّرات و ذهنیّات منفی دست به انتخاب زده وتصمیمات نادرستی را برای زندگی خویش گرفته ایم. به همین دلیل شرایط، اتّفاقات و افراد ناخواسته را به زندگی خود فراخوانده ایم و به آنها اجازه داده ایم به جای ما حرف بزنند، انتخاب کنند، تصمیم بگیرند و لذّتِ انتخاب و تصمیم آگاهانه را از خود گرفته ایم.

۳- پذیرش مسئولیّت از بُعد رفتاری و عملی
در ادامه ی هر انتخاب و تصمیمی نوبت به عمل و انجام کار می رسد. هر تصمیمی در جایِ خود برای اجرایی شدن باید به عمل و انجام یک سری از کارها منجر شود. ما نیز به دنبال نوع افکار و اندیشه های خود دست به انتخاب زده، برای خود و زندگیمان تصمیماتی می گیریم و در نهایت کارهایی را انجام می دهیم که لازمه ی آن انتخابها و تصمیمات هستند.
اگر تصمیمات ما سازنده و برگرفته از افکاری زیبا، مثبت و خوشایند باشند و به دور از هر گونه ترس، نگرانی و یا خشم و عجله دست به انتخاب بزنیم؛ حتماً در عمل نیز نتایج ارزنده و مثبتی خواهیم گرفت و اگر سرچشمه ی انتخاب و تصمیم ما درونی آشفته و نگران همراه با یأس و ناامیدی باشد و یا بر اساس ذهنیّات و افکار پلید تصمیم بگیریم؛ قطعاً عملکردِ ما نیز نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت.
در نهایت این ما بوده ایم که این شرایط و اتّفاقات پیش آمده را در ذهن خود طرّاحی کرده، آن را به ورطه ی عمل کشانده و به نتیجه رسانده ایم. حال این نتیجه خوب باشد یا بد، محصولِ تفکّرات ماست. باید مسئولیّت کامل همه ی ابعاد زندگی خویش را به عهده بگیریم و اختیار اراده ی خود را به راحتی به دیگران نسپاریم.

بخشی از کتاب بازی با افکار(راز پنهان زندگی)

نویسنده: مرضیه فربد

جهت تهیه کتاب بازی با افکار به این ادرس مراجعه شود:

/www.marziehfarbod.com/books

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *